RAVINTONEUVONTA

TERVEYDENHOITOPALVELUT

Hinnasto

Yritys- ja yhteystiedot

Urheilijat / kuntoilijat

Laihduttajat

Lapset

Nuoret

 

Ravintoneuvonta

Ruoalla on keskeinen merkitys hyvinvointiimme, terveyteemme ja elämänlaatuumme. Päivittäiset valintamme vaikuttavat elimistöömme joko myönteisesti tai kielteisesti. Riittävä, tasapainoinen ja monipuolinen ruoka edistää ja ylläpitää sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä ja saa meidät näyttämään hyvälle.

 

Monella meistä voi olla halu muuttaa elintapojaan, mutta ei kuitenkaan riittävästi tietoa ja tukea muutoksen tekemiseen.

Ravintovalmentajan tehtävä on antaa yksilöllistä tietoa ja tukea asiakkaalle ja auttaa näin häntä saavuttamaan halutun tuloksen ja elämäntapamuutoksen.

 

Palveluni ravinto-ohjaajana tarjoaa ammattitaitoista, yksilöllistä ja luottamuksellista palvelua henkilölle, jotka haluavat tehdä muutoksen elämässään. Autan asiakasta pääsemään tavoitteeseen rakentamalla yhdessä ruokavalion mikä vastaa hänen yksilöllisiä mieltymyksiään ja tavoitteitaan. Tulokset perustuivat aina pysyviin elämäntapamuutoksiin minkä voi saavuttaa kun yhdistetään ammattitaitoinen ravinto-ohjaus ja asiakkaan oma motivaatio muutokseen. Ohjaus perustuu yksilökäynteihin ja seurantaan.

 

 

Urheilijalle / kuntoilijalle

Kilpaurheilijat panostavat valtavasti harjoitteluun, palautumiseen ja lihashuoltoon, mutta liian usein oikeaoppiseen ruokavalioon ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Tämä sama tapahtuu vielä useammin kuntoilijoiden kohdalla.

Urheilijoilla ja tavoitteellisesti harjoittelevilla kuntoilijoilla ravinnon merkitys onkin erityisen suuri.

 

Hyvin suunniteltu ruokavalio

  1. Edesauttaa säännöllistä ja tehokasta harjoittelua

  2. Palauttaa kehoa tehokkaasti ja näin ollen harjoittelu tuottaa haluttua tulosta nopeammin

  3. Pienentää ylirasittumisen riskiä

  4. Asettaa painon ja kehon koostumuksen sopivalle tasolle

 

Ravinnon osuus tavoitteellisessa kuntoilussa ja kilpaurheilussa on kolmannes. Muut osiot ns. kehityskolmiossa ovat harjoittelu ja lepo. Parhaaseen mahdolliseen tulokseen ei voida päästä mikäli jokainen osa-alue ei ole kunnossa.

Ravintovalmennuksen avulla voidaan suunnitella urheilijalle juuri hänelle optimaalinen ruokavalio huomioiden lajin vaatimukset ja omat tavoitteet. On tärkeää, että urheilija saa riittävän määrän energiaa ja eri ravintoaineet ovat ruokavaliossa sopivassa suhteessa.

 

Ravintovalmennuksen keskeiset osa-alueet ovat arkiruokailu, kilpailuun valmistautuminen ja riittävä nesteytys. Kun nämä seikat ovat kunnossa tuottaa harjoittelu haluttua tulosta. Merkittävää urheilijan ravitsemuksessa on myös eri ravintoaineiden riittävä saanti ja niiden oikeaoppinen jakautuminen päivän eri aterioille. Esimerkiksi kestävyysurheilijan ruokavaliossa painottuu eri ravintoaineiden osuus kuin voimaharjoittelussa. Oikeaoppisessa ravintovalmennuksessa rakennetaan urheilijalle yksilöllinen ja optimaalinen ruokavalio mikä osaltaan edesauttaa kehittymistä ja palautumista.

 

Laihduttajalle

Ravinto-ohjaajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on suunnitella asiakkaalle terveyttä edistävä ja ylläpitävä laihdutusruokavalio. Yhtä tärkeää on kuitenkin huomioida asiakkaan omat mieltymykset. Ohjauksen tavoitteena on auttaa asiakasta omaksumaan uusi elämäntapa minkä oleellisena osana on terveellinen ja hyvä ruokavalio.

 

Ravinto-ohjauksen tarkoitus on saattaa asiakas alkuun terveellisemmässä elämäntavassa. Tämä vaatii sitoutumista. Iso muutos ei tapahdu hetkessä vaan vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Ravinto-ohjaaja toimii apuna ja tukena. Mittaukset, ruokavalion säännöllinen tarkastelu ja sen tarvittavat muutokset takaavat sen  että asiakas pysyy valitsemallaan tiellä ja mahdollisista repsahduksista päästään yli.

 

Ravinto-ohjaus antaa laihduttajalle tietoa eri ravintoaineista, ateriarytmistä, annoskoosta ja viitteellisistä energiamääristä. Nämä kaikki ovat oleellista silloin, kun painoa pudotetaan ja opetellaan uutta elämäntapaa. Perusajatuksena on se, ettei mistään tarvitse luopua kokonaan.

 

Asenteen ruokaa kohden tulisikin koko matkan ajan pysyä rentona. Ruoka on yksi elämän nautinnoista eikä tarkoituksena ole laihduttamisenkaan aikana elää askeesissa ja kärsiä.  Tällaiseen ajatteluun päästään vain asenteen muutoksella jolloin laihduttamisen mentaliteetti ei ole niinkään yksittäinen kuuri monien aiempien kuurien joukossa, vaan koko ajatusmaailman muutos. Siitä huolimatta laihtumisen edellytys on aina se, että kuluttaa enemmän kuin syö. Energiansaannin tulee olla pienempää kuin kulutuksen. Tämän oppimiseen ravinto-ohjaajan tieto ja tuki on useimmalle meistä tärkeää.

 

Suunnittelen yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisen ja turvallisen ruokavalion mitä noudattamalla paino putoaa ja tuloksia saadaan aikaan. Suunnitelmassa huomioidaan jokaisen henkilökohtaiset ruokailutottumukset ja - mieltymykset, elämäntilanne, liikuntatottumukset sekä päivärytmi.

 

Lapset

Ylipaino-ongelmat koskettavat nykyään myös lapsia. Lapsuudessa opitut väärät ruokailutottumukset aiheuttavat lapselle tarpeettoman nopeaa painonnousua suhteessa pituuteen. Lapsen ylipaino ja vääränlainen ravinto voivat aloittaa jo nuorella iällä verisuonten kalkkeutumista puhumattakaan siitä, että opitut elintavat altistavat lasta myöhemmällä iällä mm. 2 tyypin diabeteksen- sekä sydän- ja verisuonitautien puhkeamiseen. Lapsen ylipaino voi altistaa myös erilaisiin psykososiaalisiin ongelmiin erityisesti kouluikäisten lasten keskuudessa.

 

Ravinto-ohjaajan avulla voidaan rakentaa perheelle terveellinen ja monipuolinen ruokavalio, jota noudattamalla opitaan uudenlainen suhtautuminen ruokaan ja ravintoon ylipäätään. Ohjaus tapahtuu vastaamaan perheen yksilöllisiä tarpeita ja mieltymyksiä. Suhtautuminen ruokaan tulee säilyttää terveenä ja luonnollisena.

 

Keskeistä lasten hyvän ravitsemuksen saavuttamisessa on säännöllinen ja selkeä ateriarytmi.

Ruokavalion tulisi olla myös monipuolinen ja vastata lapsen energiantarvetta. Lapsena opittu terveellinen ruokavalio säilyy mukana läpi elämän eikä sen merkitystä voi koskaan liioitella.  Lapsi on useimmiten hyvin vastaanottavainen asianmukaisen neuvonnan edessä. Tätä kannattaa hyödyntää ajoissa. Teini-ikäisillä asennekasvatus mm. ravintoa kohtaan voi olla huomattavasti haastavampaa.

 

Ravinto-ohjaajana ja terveydenhoitajana voin antaa ammattitaitoista sekä asianmukaista tietoa ravinnosta koko perheelle.

Yksilöllinen ohjaus/suunnitelma rakennetaan perheen tarpeita vastaavaksi huomioiden sen mieltymykset, elämänrytmin ja mm.allergiat. Säännölliset käynnit ohjauksessa saavat aikaan parhaimman ja pysyvimmän tuloksen.

Nuoret

Nuorten syömisongelmat voivat ilmetä monella eri tavalla.  Yleisin syömisongelman muoto on äkillinen laihduttaminen ( anorexia nervosa ) sekä ahmimishäiriö ( bulimia nervosa ). Ortorexia eli pakkomielteinen halu syödä mahdollisimman terveellisesti on myös yleistynyt nuorten ihmisten keskuudessa.

 

Useimmiten syömisongelmia ilmenee 12-18-vuotiailla tunnollisilla,  koulussa hyvin menestyvillä tytöillä. Myös pojilla voi olla syömisongelmia, joskin heillä ongelmaa esiintyy huomattavasti harvemmin kuin tytöillä.

 

Syömishäiriötä voi olla vaikeaa tunnistaa, sillä sairastunut näyttää usein hyvinvoivalta ja vaikuttaa pirteältä ja energiseltä. Syömishäiriöstä kärsivä henkilö ei yleensä itse tunnista ongelmaansa, mikä vaikeuttaa sen hoitoa oleellisesti.

Syömishäiriöstä kärsivä henkilö tarvitsee aina ammattiapua.

 

Ravinto-ohjaus ei pelkästään riitä auttamaan sairastunutta, mutta voi toimia tukena psyyken hoidon rinnalla.

Mikäli syömishäiriö ei ole varsinaisesti vielä puhjennut, mutta nuoren toiminta on saanut sen kaltaisia piirteitä  voi ravinto-ohjauksella päästä hyviin ja tervehdyttäviin tuloksiin. Tämä on mahdollista vain silloin, jos nuori itse on tiedostanut ongelmansa ja haluaa saada siihen apua.

 

 Vakavammat syömishäiriöt vaativat aina ensisijaisesti psyykkisen puolen hoitoa, usein myös sairaalahoitoa.

Ravinto-ohjaaja voi rakentaa yhdessä nuoren kanssa hänen mieltymyksiään mukaillen terveellisen ja monipuolisen ravinto-ohjelman, joka pysäyttää painon putoamisen ja pikkuhiljaa lisää painoa normaalille tasolle. Tämä vaatii onnistuakseen säännöllistä ja tiheääkin seurantaa sekä luonnollisesti nuoren oman suostumuksen sekä halun parantua.

 

ProSlim

Ravintoneuvonta ja Terveydenhoitopalvelut

info@proslim.fi

Ajanvaraukset: 050 3608 298

ma-ke klo 16-20

to- la   klo 10-18

Sivuston toteuttaja: